Закрити
«Істина людини – те, що робить її людиною» за твором Гр. Тютюнника «Дивак»
FacebookTwitterLivejournal

Розробка уроку вчителя української мови та літератури СЗШ № 231 Кисельової З.Я. в межах роботи над методичною проблемою «Розвиток критичного мислення з використанням інтерактивних методик при вивченні української мови та літератури у 5-их класах»

«Істина людини – те, що робить її людиною» за твором Гр. Тютюнника «Дивак»

 

Мета: за допомогою художнього слова розкрити красу та багат­ство довколишнього світу, рідної землі; формувати в учнів життєву позицію, уміння користуватися таким джерелом інформації, як обмін думками з однолітками; формувати навички аргументування власної думки; розвивати вміння працювати в парі, групі чи самостійно; ви­ховувати почуття терпимості, взаємоповаги; розвивати комунікативні навички учнів, їх пізнавальну діяльність; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати толерантність, самостійність, бажання тво­рити добро; чуйність, милосердя, безкорисливість, повагу до непов­торності людського “Я”.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Григора Тютюнника, аркуші паперу, мар­кери, тлумачні, фразеологічні словники, словники власних імен, малюнки учнів, таблиці, схеми, тести.

Види роботи: бесіда, робота в парах, групах, розповідь, робота зі словниками, гра, тестування.

Методи навчання: креативні (“Асоціативний кущ”, схема), критичне мислення (“Мозковий штурм”, проект “Квітка толерант­ності”), когнітивні (метод емпатії1).

Ключові поняття: духовність, толерантність, добро, зло, по­рядність, щастя, душа, гармонія.

Теорія літератури: діалог у художньому творі, епіграф, пейзаж.

Проблемне питання: Чи потрібні в світі доброта і диваки?

 

Епіграф:                                         Людина не що інше, як те, чим вона

                                                                         робить сама себе.

Ж.-П. Сартр

 

Гасло уроку:                                         Живи, добро звершай!

                                                               Та нагород за це не вимагай!

                                                               Хай оживає істина стара:

                                                               Людина починається з добра.

Л. Забашта

 

Міжпредметні зв’язки: природознавство, образотворче мис­тецтво, естетична культура, психологія, рідна мова.

 

 

 

Хід уроку

1. Формування емпатійної здатності (емоційного настрою)

- Починаємо урок. Але спершу посміхніться один одному, щоб вам було приємно співпрацювати.

Розминка. Інтерактивний метод «Мозковий штурм».

- Народна мудрість стверджує: “Не роби зла Землі - ...”

- Поміркуйте, як би ви закінчили цю фразу.

·        Записування пропозицій на дошці.

Відповідь. Народна мудрість стверджує, що “не роби зла Землі - будеш жити у добрі”.

- Як ви розумієте ці слова?

- Що доброго зробили ви для довкілля?

2. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності

- Упевнена, що наш урок допоможе кожному з вас зрозуміти значення і важливість слів “доброта”, “чуйність”, “порядність”. Вже заради цього варто вивчити тему, а ще для того, щоб дізнатися про щось нове, навколишній світ, про живу природу, часткою якої є і ми.

3. Опрацювання навчального матеріалу

Бесіда.

- Які твори Гр. Тютюнника ви вивчали в попередніх класах? (“Степова казка”, “Лісова сторожка”.)

- Про що чи про кого ці оповідання? (Про дітей, їхній внутріш­ній світ.)

Робота в парах. Складання асоціативної схеми до слова "дитина".

- Які асоціації викликає у вас слово “дитина”?

- Обговоріть їх з сусідом за партою.

- Впишіть власні асоціації у схему.

Асоціативна схема

Чисте, незіпсуте створіння

 

Любов

 

Син, дочка

 

Піклування

 

Хлопчик,

дівчинка

 

Щастя

 

Сім’я

 

Добро

 

Батьки

 

Довір’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дитина

 

- Про що йдеться у творі Гр. Тютюнника “Дивак”? (Про ста­новлення особистості, про неповторну індивідуальність кожного, про те, що кожен з нас - частка світу.)

 

 

Складання асоціативного куща "Я — частка світу" (колективно).

Схема 1 (у вкладенні)

 

Переказ (стислий) цікавого епізоду з дитинства письменника, в якому розповідається про Гр. Тютюнника як особистість.

Робота над текстом твору. Система запитань та завдань.

- Як звати головного героя оповідання Гр. Тютюнника “Дивак”?

- Кого ми можемо впізнати в образі Олеся? (Автора.)

- Чому? Обґрунтуйте свою відповідь.

- Як називається такий твір? (Автобіографічний.)

- Чи важливо бути індивідуальністю, дбайливо оберігати свою сутність від зовнішніх впливів (а вони в нинішній час можуть бути дуже різними!)?

- Поясніть назву оповідання.

- Доберіть синоніми до слова “дивак”. (Дивак - незвичайний, не схожий, дивакуватий, чудакуватий, “біла ворона’’.)

- Поясніть значення фразеологізму “біла ворона”. (“Біла воро­на” - той, хто вирізняється серед інших чимось незвичайншуі, зовсім не схожий на інших.)

- Чому саме так називали Олеся? Хто?

- Прочитайте діалог (на вибір). Поясніть його значення в тексті.

- Що називають діалогом? (Діалог - розмова, у якій беруть участь дві особи.)

- Розкажіть про особливості характеру Олеся.

 

Робота в парах. Складіть цитатний план для характеристики об­разу Олеся.

 

 

Цитатний план (орієнтовний)

1. “Малий, головою ледь до клямки дістає”.

2. “Очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку, дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ”.

3. “Смирно стоїть біля порога...”

4. “Олесь любить зиму”.

5. “Відмінник”.

6. “Дивак”.

7. “Невстріливий..., дивний єси”.

8. “Неглемедза”.

 

Словникова робота (пояснення незрозумілих слів). Робота з тлу­мачним словником.

Неглемедза - ні те ні се; ніякий; ні риба ні м’ясо.

Невстріливий - дивакуватий.

Бесіда.

- То яким перед вами постає образ Олеся? (Міркування учнів.)

- Що в його образі вам подобається?

• Орієнтовні відповіді дітей.

- Олесь - відкритий, щедрий душею хлопчик. Він добрий, порядний, з почуттям власної гідності.

- Щасливий, що живе серед природи, у своєму маленькому світі.

- Допитливий і чуйний.

- А мене вражає його жага пізнати загадковий світ природи, вміння фантазувати, уявляти.

- Ми говорили сьогодні про особистість. Так от, Олесь відстоює ІІНІІЮ позицію особистості гідною поведінкою.

 

Робота в групах. Словникова робота (тлумачний словник).

Знайдіть ключові поняття, про які ми говоримо на уроці. Поясніть їх значення.

Душа - 1. Внутрішній світ людини, її думки, почуття, настрій, характер. 2. Життєдайні джерела, що є сутністю внутрішнього світу людини.

Щастя - почуття і стан повного задоволення своїм життям, справами і т. д.

Порядність — нездатність на погані, нечесні або аморальні вчинки; чесний, добропорядний, путящий, доброчесний.

 

 

Бесіда.

- Якими обдаруваннями був наділений Олесь? (Малював, чи тип книгу природи, фантазував, уявляв.)

- Так, перед нами виразно постає маленька людина, дитина, ваш ровесник, який любить рідну землю у конкретних її виявах, оберігає і захищає її.

- До речі, ви звернули увагу на ім’я хлопчика? Що воно означає?

• Повідомлення учня.

Олесь (Лесь, Олександр - гр.; аlехо - захищаю і aner (род. androz) - чоловік (буквально: мужній оборонець, захисник людей).

- Чи випадково письменник саме так назвав свого головного героя? (Хлопчик по-особливому сприймає навколишній світ, він є чільним дитям природи, яку глибоко розуміє, чує душею, з якою живе и гармонії, - від того й сам щедрий на любов, злагоду, добро.)

- Доведіть це цитатами з тексту.

- Які ви знаєте полотна українських художників, на яких зображена краса рідної природи?

- Як називають літературний опис природи? (Пейзаж - опис, картина природи, частина реальної обстановки, в якій розгортається подія. Пейзаж може підкреслювати або передавати душевний стан персонажів: при цьому внутрішній стан людини уподібнюється або протиставляється життю природи.)

 

Словникова робота.

Гармонія — поняття, що окреслює органічне поєднання, злагод­женість, взаємну відповідність в існуванні предметів, речей, явищ світу.

 

Поетична хвилинка.

Вірш М. Рильського “Люби природу...” читає заздалегідь підготовлений учень.

Люби природу не як символ Душі своєї,

Люби природу не для себе,

Люби для неї.

Вона — не тільки тема вірша Або картини,

В ній є висоти незміримі Й святі глибини.

У неї є душа могуча,

Порив є в неї,

Що більший над усі пориви Душі твоєї.

Вона - це мати. Будь же сином,

А не естетом,

І станеш ти не папіряним - Живим поетом!

 

Словникова робота.

Естет - прихильник усього прекрасного, витонченого. Учитель.

- Душа як внутрішнє джерело людського існування є необхід­ністю. Як і все людське, вона потребує свободи, суверенності, незалежності. Ще Г. Сковорода - український мислитель, філософ - вказав на нерозривне “кільце” цих понять.

Схема 2 (у вкладенні)

 

Бесіда.

- Чи погоджуєтеся ви, що на тлі прагматичної сучасності Олесь таки дивак?

- Як ви розумієте епіграф уроку? (Епіграф (від гр. epigraphe — напис) - афоризм, крилатий вислів, прислів’я, цитата, вміщена автором  перед текстом свого твору чи його частини з метою увираз­нити замисел, створити потрібний настрій, розкрити зміст назви тощо.)

- Зверніть увагу на дошку. Дайте відповідь на проблемне питання : “Чи потрібні в світі доброта і диваки?” (Якби таких диваків було  більше!)

- Образ дитини, добра завжди протиставляється злу.

- Що ви розумієте під поняттями “добро”, “зле”?

 

Словникове робота.

Добро — усе позитивне в житті людей, що відповідає їх інтересам, бажанням, мріям.

Зло - щось погане, недобре; антонім до слова “добро”.

 

Робота над експресивною лексикою.

Прочитайте записані на дошці слова: чуйний, жорстокий, злий, співчутливий, доброзичливий, байдужий, щирий, милосердний, сер­дечний, впертий, невихований.

- Поділіть їх на дві групи - слова з позитивним емоційним забарвленням, які відповідають поняттю “добро”, і слова з негативним емоційним забарвленням, які відповідають поняттю “зло”.

- Чому зло роблять, а добро творять? (Роздуми дітей.)

- Кожна людина може стояти перед вибором між злом і доб­ром. Можливо, цей вибір вже доводилося робити і вам. Варто за­мислитися над таким вибором. Поспішайте творити добро!

- Пам'ятаєте гасло нашого уроку?

 

Живи, добро звершай!

Та нагород за це не вимагай!

Хай оживає істина стара:

Людина починається з добра.

• Розгляд учнівських малюнків про добро і зло

 

Учитель.

- Я бачу, ви сприйняли твір не тільки розумом, і й серцем, що він схвилював вас, знайшов відгук у вашій душі, ви співпереживає­те, співчуваєте головному героєві.

- У сучасному світі актуальною проблемою є переборення проявів нетерпимості. Слово “терпіння” латинською мовою - tolerantia. Широко розповсюджений у сучасному лексиконі термін “толерантність” є синонімом до слова “терпимість”. Таким чином, толе­рантність - це терпимість, неупереджене ставлення до когось чи чогось.

 

Робота в групах.

Завдання 1. Намалюйте “квітку толерантності”. Заповніть її пелюстки словами-синонімами (риси характеру людини).

Учнівський проект “Квітка толерантності”

Схема 3 (у вкладенні)

 

(Після представлення своїх проектів учні виділяють риси, які повторюються в усіх групах, роблять висновки.)

 

Завдання 2. “Мозковий штурм”.

Представте проект “Як навчитися толерантності”.

Учнівський проект:

·        пам’ятати, що всі люди різні, але всі мають рівні права;

·        поважати почуття, думки інших;

·        намагатися знайти спільну мову з усіма;

·        вчитися взаємодіяти з іншими людьми.

 

Завдання 3. Оберіть правильну відповідь.

Чому Федько Тойкало образив, ударив Олеся?

- Олесь найрозумніший;

- Олесь не такий, як інші;

- Олесь найталановитіший (умів малювати).

 

Завдання 4. Метод “Прес”.

- Як би ви вчинили на місці Олеся?

- Чому саме так?

- Обґрунтуйте свою думку.

- Ще раз спробуймо поміркувати: “Як у Вашій поведінці має проявлятися повага до іншої людини”?

- Чи існує взаємоповага у вашому класі?

- Чи всі толерантно ставляться один до одного?

- Як ви знаходите вихід із складних ситуацій?

(Відповіді учнів.)

Висновок. Пам’ятаймо, що нетерпимість, ворожнеча принесли багато бід людству, нерідко призводячи до воєн, конфліктів. Чому в наш неспокійний, складний час ми повинні знайти нові форми спілку­вання, створити нове суспільство, побудоване на повазі до життя інших людей, на взаєморозумінні, доброті.

 

Гра "Спілкування".

Візьміться за руки, створивши коло (сидячи). Подивіться один на одного і посміхніться. Відчуйте тепло долонь свого сусіда (сусід­ки) і намагайтеся передати по колу тепло своїх рук, свого серця.

Німецький поет Ґете сказав:

Перед великим розумом я схиляю голову,

Перед великим серцем я стаю на коліна.

- Які ваші міркування щодо висловлювання Ґете?

 

IV. Підсумок уроку

 

Рефлексія.

- Що вам сподобалося на уроці? Що — ні? Чому?

- Чи дізналися ви про щось нове?

- Якими вміннями та навичками оволоділи?

Тест "Ваші враження від уроку" (роздрукований для кожного учня).

·        Інформація достатня. (Так, ні.)

·        Мені вдалося висловитися. (Так, ні.)

·        Я задоволений(а) співпрацею з однокласниками. (Так, ні.)

·        Я краще пізнаю своїх ровесників, що допоможе мені у на- і вчанні та спілкуванні. (Так, ні.)

·        Мене зацікавила ця форма роботи. (Так, ні.)

 

Аналіз та коментар результатів тестування.

 

V. Оцінювання знань учнів. Аргументація оцінок

 

VI. Домашнє завдання (диференційоване)

 

1. Завдання для всіх: придумати рекламу до оповідання Гр. Тю­тюнника.

2. Завдання на вибір:

а)      скласти поради, які допоможуть вам у житті;

б)      написати твір-роздум “Чи потрібні в світі диваки?”

3. Література для самостійного читання.

Б. Комар “Диваки”.

 

Додаток 1

Я прагну добра, бо воно прекрасне й нестримно вабить мене, і зневажаю зло, бо воно огидне й противне мені... Всі наші вчинки повинні витікати з джерел безкорисливої любові.

Г. Гейне

І диплом для мене завжди була доброта, самовідданість і милосердя людської душі в найрізноманітніших виявах.

Гр. Тютюнник

Тьохкає крига

Річка сховалась - була і нема:

Замурувала річку зима.

Там, де рибалки сипали сіть,

Можна сьогодні пішки ходить.

І розглядати щуку на дні,

Наче крізь чисту шибку в вікні Там, де недавно латаття цвіло,

В гості побігла стежка в село.

І розмальовують лід ковзани Там, де гойдала хвиля човни.

Січень надворі, а для дітей Тьохкає крига, мов соловей.

Анатолій Качан

І кожен в світі, кожен - неповторність, чи то людина, чи крилатий птах.

Антоніна Листопад

 

Ми — це не безліч стандартних “я”, а безліч всесвітів різних.

Василь Симоненко

Поважайте в собі і в інших людську особистість.

Дмитро Писарєв

Основа всякої мудрості - терпіння.

Гр. Тютюнник

 

Додаток 2

Учнівський проект.

 

Поради, які допоможуть мені у житті

1. Кожна людина заслуговує на розуміння, співчуття, повагу.

2. Спокійно й з гідністю сприймай самого себе.

3. Вияви до себе повагу, відповідальність, турботу, адже сприйнят­тя себе є умовою любові до інших.

 

 

Прикріплені файли
Опублікував: Зоя Ярославівна , 21 Листопада 2014, 15:55. Переглядів: 10743
Видалити Відміна
Забанити Відміна