Закрити
Використання новітніх інформаційних технологій на уроках математики
FacebookTwitterLivejournal
Використання новітніх інформаційних технологій на уроках математики

З досвіду роботи вчителя математики

Використання новітніх інформаційних технологій на уроках математики

Моє кредо: зробити все, щоб запалити вогник цікавості, пробудити інтерес до математики, адже, «математика цікава тоді, коли живить нашу винахідливість і здатність міркувати». Тому головне завдання вчителя я бачу у пробудженні та розвитку інтересу учнів. Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання. Інтерес – це зернятко, з якого вчитель вирощує мотивацію до навчання, прагнення учнів ставати компетентнішими у різних сферах діяльності.

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення. Сьогодні  для розвитку інтересу дітей до навчання на уроці недостатньо лише особистісних якостей учителя. Необхідно створити і нові технічні умови навчання. Тому я і хочу звернути увагу на використання новітніх інформаційних технологій на уроках математики.

Інформаційні технології (ІТ) – це сукупність методів і засобів створення та використання інформаційних ресурсів на базі обчислювальної та комунікаційної техніки і широкого застосування математичних методів. Тому їх ще називають інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ). Інформаційні технології – з одного боку, це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Тому їх треба активно використовувати у навчальному процесі. Один із предметів, де найбільш виправдано використання комп’ютера – це, звичайно, математика.

Уроки з комп’ютерною підтримкою викликають велику зацікавленість учнів, дозволяють урізноманітнити види діяльності учнів, дають можливість ефективно використовувати диференційований підхід у навчальному процесі. Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, а й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Інформаційні технології забезпечують інтенсифікацію діяльності вчителя і учнів на уроці, сприяє розвитку спеціальної або загальної обдарованості, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.

Мною було проведено  опитування учнів нашої школи з метою визначення впливу інформаційні технологій на ефективність уроку та підвищення активності учнів.  Було встановлено, що урок з комп'ютерною підтримкою подобається 92 % учнів  (з них 87% відзначили, що при цьому навчальний матеріал вони засвоюють краще), для 3% учнів не важливо чи присутні інформаційні технології на уроці, а 2% вважають, що комп‘ютер відволікає від навчання. Отже, на основі цих результатів, можна зробити висновки, що важливість використання ІКТ на уроках не перебільшена, а дійсно має вагомий вплив на ефективність засвоєння знань учнями.

Інформаційна технологія може бути реалізована в трьох варіантах:

ü як "проникаюча" (використання комп'ютера при вивченні окремих тем, розділів, для вирішення окремих дидактичних завдань);

ü як основна (найбільш значима у використовуваній педагогічній технології);

ü як монотехнологія (коли усе навчання і управління учбовим процесом, включаючи усі види діагностики, контролю і моніторингу, спираються на застосування комп'ютера).

Звичайно, ідеальний варіант – монотехнологічне  навчання, тобто самостійна учбова робота дитини в інтерактивному середовищі навчання, використовуючи готові електронні учбові курси. Проте, як оказує практика, як з об‘єктивних так і суб’єктивних причин, ІКТ використовується у першому варіанті, тобто не в системі, а при певній можливості чи необхідності.

Інформаційні технології, і комп’ютер зокрема, може використовуватися в різних складових освітнього процесу:

 • створення уроків з використанням ІТ;
 • творча проектна робота учнів;
 • дистанційне навчання, конкурси;
 • бібліотека, ресурси Інтернет;
 • соціально - психологічний моніторинг становлення особи учня;
 • творча взаємодія з педагогами.

Ефективність застосування нових інформаційних технологій на уроках математики обумовлена наступними факторами:

·         різноманітність форм представлення інформації;

·         висока степінь наочності;

·         можливість моделювання за допомогою комп’ютера різноманітних об’єктів і процесів;

·         звільнення від рутинної роботи, що відвертає увагу від засвоєння основного змісту;

·         можливість організації колективної та індивідуальної дослідницької роботи;

·         можливість диференціювати роботу учнів у залежності від рівня підготовки, пізнавальних інтересів та ін.; використовуючи сучасні інформаційні технології;

·         можливість організувати комп’ютерний оперативний контроль і допомогу з боку вчителя;

·         можливості комп’ютера дозволяють учню активно приймати участь у процесі пізнання.

Найдоступнішими і самими поширеними технологіями є застосування програми для створення презентацій Microsoft Power Point, табличного процесора MS Excel, тестового редактора Microsoft  Word, а на уроках математики ще й пакета динамічної геометрії DG, різних контрольно-діагностичної системи, програм для побудови графіків, а також  інформаційні ресурси Internet. Кожен елемент із зазначеного переліку   є достатньо досконалим у своєму роді. Вважаємо, що використовуючи їх на уроці по черзі або разом, можна значною мірою підвищити ефективність навчально-виховного процесу.

Використання інформаційно-комунікативних технологій не можливо без використання відповідних технічних засобів навчання. ТЗН розкривають перед вчителем великі можливості для:

1.      Пошуку та добору навчального матеріалу: малюнки; завдання; відомості про застосування математики  в  житті, факти з історії; математичні ігри.

2.      Створення дидактичного матеріалу: таблиць; схем; карток із завданнями.

3.      Унаочнення матеріалу (за допомогою мультимедійної презентації): представлення множин чисел і дій над ними;текстові задачі; геометричні фігури та їх властивості; графіки функцій)

4.      Створення електронних вправ: розв’язування геометричних задач за готовими малюнками, виведених на екран; усний рахунок; активізація опорних знань учнів, повторення теоретичного матеріалу, тощо.

5.      Тестування.

6.      Використання педагогічних програмних засобів 

На своїх уроках математики та під час підготовки до них застосовую такі технічні засоби навчання:

 • комп’ютерні інформаційні мережі (комп’ютерний клас, Internet) ,

 • засоби мультимедіа (проектор, ноутбук, планшет, інтерактивна дошка),

 • пристрої для збереження інформації (СD-диски, флеш пам’ять USB,

 • навчальні   програми   та комп’ютерні підручники (Математика 5-6 клас, Системи лінійних рівнянь 7 клас),

 • віртуальні бібліотеки та глобальні бази даних,

 • пакети прикладних програм (пакета динамічної геометрії DG, різних контрольно-діагностичної системи, програм для побудови графіків),

 • інші.

Найпоширенішими у використанні є мультимедійні засоби навчання. Позитивними моментами їх використання є:

1. Покращення сприйняття предмета, що вивчається; образи без надмірних зусиль запам'ятовуються.

2. Мультимедійні засоби дають можливість відтворювати різні процеси, про які на уроках можна лише говорити, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їхнє абстрактне мислення.

 3. Є можливість доповнювати, корегувати, змінювати, повторювати деякі епізоди, завдяки використанню можливостей комп'ютерної техніки.

4. Використання мультимедійних засобів сприяє створенню позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття інформації.

Педагогічні технології, як і технічні засоби навчання, постійно вдосконалюються, розвиваються. Інноваційні  педагогічні технології такі як інтерактивне навчання, проектні технології, Технологія Кластери, Технологія «Web-Quests», тощо важко застосовувати у практиці без відповідних технічних засобів. Інформаційні технології роблять їх більш ефективними.

Особливу увагу  хочу приділити саме технології «Web-Quests», яка тісно пов’язана з виростанням ІКТ. Що таке освітній «Веб-квест»?  Це інтернет-пошук, метою якого є навчання, тобто отримання нових знань, закріплення наявних знань, закріплення навичок користування мережею Інтернет та інших навичок за освітнім предметом. Результатом роботи з веб-квестом є публікація результатів робіт учнів у вигляді веб-сторінок, веб-сайтів, або презентацій, які виконуються в Microsoft Office PowerPoint.

Веб-квест складається з таких елементів: вступ, де вказується термін проведення певної самостійної роботи і задаються вихідні умови; завдання різного ступеня складності для самостійного виконання; посилання на ресурси пошукової мережі Інтернет, які надають можливість знайти і “завантажити” необхідний матеріал: електронні адреси, тематичні чати, книги або методичні посібники, які знаходяться в бібліотеках; поетапний опис процесу виконання певного завдання з поясненням принципів переробки інформації, допоміжними питаннями, причинно-наслідковими таблицями, схемами, діаграмами; висновки, які містять орієнтовні результати виконання завдання, шляхи подальшої самостійної роботи по зазначеній темі і ті галузі, де можливо застосувати отримані результати.

На жаль, учні часто використовують інформаційні інтернет-ресурси лише в «корисних цілях», наприклад, бездумно копіюючи готові реферати. Пасивне сприйняття будь-якої інформації може привести до споживчого відношення до медіа, а технологія дає унікальну можливість використання всесвітньої мережі для навчання. Технологія Web –Quests себе виправдовує, оскільки сучасному світі,насиченому великим об'ємом інформації, дуже важко виділити учням раціональне зерно. Завдання педагога допомогти їм у пошуку інформації.

Приклад застосування веб-квесту під час навчальної практики у 7 класі.   

Тема «Відсотки у нашому житті».

Предмет

Тип

Вікова категорія

Місце проведення

Алгебра

Web –квест

7 клас

Комп’ютерний клас з доступом до мережі Інтернет

Мета: сформувати знання про відсотки, їх наукове і практичне значення, отримати навики розв’язування задач на відсотки.

Завдання: створити умови  для:

-         розвитку комунікативних, творчих здібностей учнів;

-         активізації пізнавальної активності;

-         виховання інтересу до математики.

 Формування умінь і навичок:

-         пошук, обробка і використання інформації;

-         уміння оперувати теоретичними поняттями і термінами;

-         уміння користуватися комп'ютером, працювати на сайтах у мережі Інтернет,

-         створювати презентації і буклети

Час реалізації завданьWEB-квеста  – 2 години.

 Результат: створення презентацій і буклета.

 

І. Вступне слово вчителя про практичне спрямування математики в цілому та поняття відсотків зокрема.

ІІ. Постановка завдання перед учнями:

1.     Виберіть собі одну із запропонованих ролей.

2.     Розподіліться на групи (рівна кількість чоловік) відповідно  ролям:

історики; 

систематики-теоретики; 

практики;

статистичні дослідники.

3.     Познайомитися з  рольовими завданнями.

4.     Після того як вибрали роль, вивчіть питання, на які вам треба буде відповісти.

5.     Вивчіть список ресурсів.

6.     Вивчіть інформаційний матеріал, запропонований у джерелах відповідно вибраної ролі.

7.     Складіть план пошуку інформації з обраної  ролі.

8.     Дослідіть інформаційні ресурси з обраної  ролі.

9.     Оформіть свій звіт. 

10.                       Підвести підсумки. Групам необхідно підготувати повідомлення із заданої тематики,оформити комп'ютерну презентацію.

11.                       Напрацьований групою матеріал оформити в єдиний проект (загальна комп'ютерна презентація) з теми «Відсотки у нашому житті».

12.                       Створення буклету

Додатково. Проведіть захист результатів проекту на позакласному заході

 Оцінювання. Критерії оцінки

Самостійність

Злагоджена робота групи

-         Добре спланована робота

-         Частково спланована робота

-         Не спланована робота

5

3

0

Ступінь самостійності роботи  групи

-         Повна самостійність привиконанні робіт

-         Часткова самостійність роботи групи

-         Несамостійна роботагрупи

5

3

0

Зміст

 

Розуміння

завдання

-         Повністю

-         Частково

5

3

Повнота розкриття  теми

 

-         Повно

-         Частково

-         Не розкрита

5

3

0

Оформленняроботи

Відсутність помилок

-         Немає граматичнихпомилок

-         Негрубі помилки

-         Багато граматичнихпомилок

5

3

0

Творчий підхіддо оформлення

-         Робота виконана творчо

-         Робота виконана, але немає творчого підходу

5

3

 

Сьогодення вимагає від учителя  великих змін. Як на мене, учитель повинен не просто надавати учням певних знань, а навчити їх мислити, структурувати інформацію та цілеспрямовано відбирати необхідне. Сучасний учитель повинен нести учням не просто нові знання, а новий тип оволодіння інформацією. В зв’язку з цим, особливого значення набуває переорієнтація мислення вчителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, до його готовності щодо використання засобів ІКТ у професійній діяльності. Адже, сучасні освітні інформаційні технології – це потужний стимул, який дозволяє розвивати пізнавальну активність учнів, покращує якість знань, сприяє розвитку навичок самостійного отримання знань.

 

Автор: Ольга Костенко
Опублікував: Костенко Ольга , 20 Березня 2016, 01:39. Переглядів: 593
Видалити Відміна
Забанити Відміна